BGE nyelvvizsga

A vizsgarendszer magyarországi, országos: 18 vizsgahelyen elérhető az egész országban.
Nyitott, tehát bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 17. életévét. Államilag elismert, a Közös Európai Referenciakeret (KER) követelményeihez illesztett szintű, kétnyelvű gazdasági szaknyelvi nyelvvizsga letételét teszi lehetővé.

A BGE Vizsgaközpont négy vizsgarendszert működtet – az egynyelvű gazdasági kommunikáció, valamint a kétnyelvű üzleti, idegenforgalmi-vendéglátóipari és pénzügyi szaknyelvi vizsgarendszereket –, melyekben államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványok megszerzését teszi lehetővé alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1). A vizsgák minden vizsgarendszerben szóbeli, írásbeli vagy komplex típusúak lehetnek. Nyolc nyelvből tehetők vizsgák, ezek: angol, francia, japán, kínai, német, olasz, orosz és spanyol nyelv. E nyolc nyelvből az egyes szaknyelvi vizsgarendszerekben akkreditált és így vizsgára választható nyelvek száma eltér.

A vizsgázó a vizsgaterembe minden személyes tárgyát beviheti, azonban táskáját, kabátját ülőhelyétől távol kell elhelyeznie. Mobiltelefonját ki kell kapcsolnia és a táskájában elhelyezni. Az írásbeli és beszédértés részvizsga alatt a vizsgázó előtt csak azonosításra használt igazolványa, íróeszköz, meghatározott feladatok megoldásakor egy- vagy kétnyelvű általános (!) szótár, esetleg némi élelem és óra, valamint a Vizsgaközponttól kapott anyagok lehetnek. Padjában semmilyen irat, tárgy nem lehet. Szóbeli részvizsga esetén a szóbeli kérdéssor és íróeszköz, valamint azonosító okirata lehet a vizsgázó mellett.
Beszédértés vizsgarész alatt nem lehet elhagyni a vizsgatermet, írásbeli részvizsga esetében az első 30 percben köteles a vizsgázó a vizsgateremben tartózkodni, majd elhagyhatja a termet néhány percre, de nem vihet magával semmit, távollétét jegyzőkönyvben rögzítik, visszatértekor újra ellenőrzik személyazonosságát. Egy időben egyszerre csak egy vizsgázó távozhat a teremből. Amennyiben a vizsgázó a vizsgát a megadott időpont előtt befejezi, távozhat, de az írásbeli és beszédértés részvizsgákról csak abban az esetben, ha eközben nem zavarja meg a többi vizsgázó munkáját.

Szabálytalanságok a következők:

Írásbeli és beszédértés részvizsgán:
 1. ha a vizsgázó a nevét ráírja a vizsgadolgozatra,
 2. ha nem kék vagy fekete színű tollat használ a vizsgán,
 3. ha nem csak a Vizsgaközponttól kapott lapokat használja, hanem saját lapokra is ír,
 4. ha bármiféle segédeszközt használ (kivételt képeznek azok a részfeladatok, melyek megoldásához használható egy- vagy kétnyelvű szótár),
 5. ha mobiltelefont használ,
 6. ha padjában tárgyak, jegyzetek, papírok vannak (akkor is, ha ezek nem a vizsgázó tulajdonát képezik),
 7. ha a vizsgafeladatok megoldása során együttműködik vizsgázótársaival, továbbá
 8. ha a feladatlapok, vagy a megoldólapok valamelyikét nem helyezi el az erre szolgáló borítékba.

Szóbeli vizsgarészen:
 
 1. ha nem csak a Vizsgaközponttól kapott lapokat használja, hanem saját lapokra is ír,
 2. ha bármiféle segédeszközt használ,
 3. ha mobiltelefont használ,
 4. ha magával viszi a tétellapot.

A (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10) és (11) pontokban leírt szabálytalanságok a vizsgázó vizsgájának azonnali, a (8) és (12) pontok eseteiben utólagos felfüggesztését vonják maguk után. Az (1) és (2) pont szabálytalansága az adott részfeladat érvénytelenségével jár.
A (8) és (12) pont esetében történő felfüggesztés több vizsgarészből álló típus esetén minden vizsgarészre vonatkozik, azaz egyéb vizsgarészeinek eredménye is érvénytelenné válik, vagy azokon már nem vehet részt. A többi pontban említett felfüggesztés esetében a felfüggesztés csak az adott vizsgarészre vonatkozik, több vizsgarészből álló típus esetén a többi vizsgarészen részt vehet, illetve azok eredménye érvényben marad, és ezekből a megfelelő részvizsgák sikeressége esetén szóbeli vagy írásbeli bizonyítványt kaphat.

A teljes vizsgaszabályzat letölthető innen.

Fontos információk a szakmai alapfokú (B1) nyelvvizsgáról

A gazdasági nyelvvizsga részei
  szóbeli írásbeli komplex
mindhárom szint beszédértés és
szóbeli vizsgarész
írásbeli vizsgarész írásbeli, beszédértés és
szóbeli vizsgarész
vizsgatípus elérhető pontszám a "megfelelt" szint minimális pontszáma
alapfok Szóbeli 70 42
Írásbeli 50 30
Komplex 120 72
középfok Szóbeli 90 54
Írásbeli 60 36
Komplex 150 90
felsőfok Szóbeli 90 54
Írásbeli 60 36
Komplex 150 90

Sikeres a vizsga akkor, ha az egyes részfeladatoknál szerzett pontok összege eléri az elérhető pontszám 60%-át, és az egyes készségeket mérő feladatok pontszámainak egyike sincs 40% alatt, kivéve a nyelvtani tesztet.

Komplex típusra való jelentkezés esetén, amennyiben a komplex típusú vizsga sikertelen, de az szóbeli vagy írásbeli típushoz tartozó vizsgarész(ek) összeredménye eléri a sikeres szintet, szóbeli vagy írásbeli típusú bizonyítvány állítható ki.

A több részvizsgából álló vizsgatípusok minden részét egy vizsgaidőszakban kell letenni, egyes vizsgarészek letétele alapesetben nem vihető át másik időszakra.

ALAPFOK

Írásbeli

   
1. olvasott szöveg értése:  20 pont  40 perc

Két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a szöveg megértését ellenőrző feladatokat old meg idegen nyelven.

2. nyelvismereti teszt: 20 pont 30 perc

Ez a részfeladat a szakmai nyelvhasználat során szükséges alapszókincs, nyelvhelyesség, mondatszerkesztési eljárások ismeretét ellenőrzi különböző típusú feladatokkal.

3. írásfeladat: 10 pont 20 perc

Magyar nyelven kapott információk alapján a vizsgázó idegen nyelvű szöveget alkot (pl. feljegyzést készít). Általános egy- vagy kétnyelvű szótár segítségét igénybe veheti, amelyben kizárólag szavak és szócikkek szerepelnek (egyéb oktatói anyagokat, pl. mintaleveleket, nyelvtani magyarázatokat nem tartalmazhat).

Az írásbeli részvizsga összideje 1 óra 30 perc.

Írásbeli típus esetén összesen 50 pont szerezhető.

Beszédértés  
Hallott szöveg értése 20 pont 30 perc

A vizsgázó 3-4 perc összterjedelmű szöveg(ek)et hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a válaszokat a megoldólapra írja.

Szóbeli

1. szabad beszélgetés: 20 pont

Beszélgetés a vizsgáztatóval a vizsgázó mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban, különös tekintettel munkakörére, munkahelyi tevékenységére.

2. irányított beszélgetés (szituáció): 20 pont

Szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval a feladatlapon megkapott magyar nyelvű szituáció alapján.

3. dokumentum ismertetése: 10 pont

Idegen nyelvű dokumentum funkciójának és tartalmának ismertetése magyar nyelven.

A szóbeli részvizsga ideje 15 perc, felkészülési idő 15 perc.

Szóbeli típus esetén összesen 70 pont szerezhető.

Komplex típus esetén összesen 120 pont szerezhető.

Tudnivalók a szóbeli vizsgarészről

A szóbeli vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható.

A vizsgafeladatok kézhez vétele után megfelelő felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Magára a vizsgafeladatra semmit nem szabad ráírni, az esetleges jegyzetekre egy erre a célra kapott külön papírlap használható. A vizsga befejeztével a vizsgafeladatot, valamint a jegyzeteket le kell adni a vizsgáztatónak.

Sikeres a vizsga, ha:

Szóbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. pontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. szabad beszélgetés 20 pont 16 pont 42 ponttól
2. irányított beszélgetés 20 pont
3. dokumentum ismertetése 10 pont 4 pont
4. beszédértés 20 pont 8 pont

Írásbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. pontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. olvasott szöveg értése 20 pont 8 pont 30 ponttól
2. írásfeladat 10 pont 4 pont
3. nyelvismereti teszt 20 pont 0<

Komplex vizsga

A feladat neve Elérhető max. pontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. szabad beszélgetés 20 pont 16 pont 72 ponttól
2. irányított beszélgetés 20 pont
3. dokumentum ismertetése 10 pont 4 pont
4. beszédértés 20 pont 8 pont
5. olvasott szöveg értése 20 pont 8 pont
6. írásfeladat 10 pont 4 pont
7. nyelvismereti teszt 20 pont

0<

Fontos információk a szakmai középfokú (B2) nyelvvizsgáról

A gazdasági nyelvvizsga részei

  szóbeli írásbeli komplex
mindhárom szint beszédértés és
szóbeli vizsgarész
írásbeli vizsgarész írásbeli, beszédértés és
szóbeli vizsgarész
vizsgatípus elérhető
pontszám
a "megfelelt"
szint minimális
pontszáma
alapfok Szóbeli 70 42
Írásbeli 50 30
Komplex 120 72
középfok Szóbeli 90 54
Írásbeli 60 36
Komplex 150 90
felsőfok Szóbeli 90 54
Írásbeli 60 36
Komplex 150 90

Sikeres a vizsga akkor, ha az egyes részfeladatoknál szerzett pontok összege eléri az elérhető pontszám 60%-át, és az egyes készségeket mérő feladatok pontszámainak egyike sincs 40% alatt, kivéve a nyelvtani tesztet.

Komplex típusra való jelentkezés esetén, amennyiben a komplex típusú vizsga sikertelen, de az szóbeli vagy írásbeli típushoz tartozó vizsgarész(ek) összeredménye eléri a sikeres szintet, szóbeli vagy írásbeli típusú bizonyítvány állítható ki.

KÖZÉPFOK

Írásbeli
   
1. olvasott szöveg értése: 20 pont  45 perc

A vizsgázó 2 autentikus, 3600-4000 n összterjedelmű célnyelvű szakmai szöveg alapján a szövegértést ellenőrző feladatokat old meg.

2. nyelvismereti teszt: 20 pont  35 perc

A vizsgázó tesztfeladatokat old meg, melyek a szakmai szókincs és a nyelvhelyesség ellenőrzését szolgálják.

3. szakmai szöveg írása közvetítéssel: 20 pont  50 perc

A vizsgázó magyar nyelven megadott szempontok alapján 150-180 szavas célnyelvű szöveget (pl. üzleti levél, e-mail, jelentés, feljegyzés, brosúra) készít. A szöveg hosszába adatok (pl. név, címzés, dátum) nem számítanak bele. Általános egy- vagy kétnyelvű szótár segítségét igénybe veheti, amelyben kizárólag szavak és szócikkek szerepelnek (egyéb oktatói anyagokat, pl. mintaleveleket, nyelvtani magyarázatokat nem tartalmazhat). 

Az írásbeli részvizsga összideje 2 óra 20 perc.

Írásbeli típus esetén összesen 60 pont szerezhető.

Beszédértés  
Hallott szöveg értése 20 pont 30 perc

A vizsgázó anyanyelvi beszélők által előadott, 4-5 perc összterjedelmű 2 szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a válaszokat a megoldólapra írja.

Szóbeli
1. szakmai jellegű szabad beszélgetés: 20 pont

A vizsgáztató kérdéseket tesz fel a vizsgázó szakmai hátterével, tanulmányaival, munkakörével, távlati terveivel kapcsolatban.

2. írott szakmai szöveg ismertetése magyar nyelven: 10 pont

A vizsgázó célnyelvű szakmai tárgyú újságcikket vagy egyéb autentikus írott szöveget ismertet magyar nyelven. Nem feladat a szöveg szó szerinti fordítása, de kijelölt részek részletesebb értelmezését is kérhetik a vizsgáztatók.

3. önálló beszédprodukció: 20 pont

A vizsgázó két, célnyelven megadott szakmai jellegű téma közül választ egyet, amelyről összefüggően beszél 2-3 percet (leírás, összehasonlítás, vélemény, indoklás).

4. szituációs társalgás reália segítségével: 20 pont

A vizsgázó célnyelven megadott szakmai szituációt old meg a vizsgáztatóval folytatott szerepjátékban.

A szóbeli részvizsga ideje 20 perc, felkészülési idő 20 perc.

Szóbeli típus esetén összesen 90 pont szerezhető.

Komplex típus esetén összesen 150 pont szerezhető.

Tudnivalók a szóbeli vizsgarészről

A szóbeli vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható.

A vizsgafeladatok kézhez vétele után megfelelő felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Magára a vizsgafeladatra semmit nem szabad ráírni, az esetleges jegyzetekre egy erre a célra kapott külön papírlap használható. A vizsga befejeztével a vizsgafeladatot, valamint a jegyzeteket le kell adni a vizsgáztatónak.

A szóbeli részfeladatok részletes leírását a tájékoztató füzet tartalmazza.

Középfokú (B2) vizsga

Szóbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. pontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. szakmai jellegű szabad beszélgetés 20 pont 24 pont 54 ponttól
3. önálló beszédprodukció 20 pont
4. szituációs társalgás reália
 segítségével
20 pont
2. írott szakmai szöveg ismertetése
 magyar nyelven
10 pont 4 pont
5. beszédértés 20 pont 8 pont

Írásbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. pontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. olvasott szöveg értése 20 pont 8 pont 36 ponttól
2. írásfeladat 20 pont 8 pont
3. nyelvismereti teszt 20 pont 0<

Komplex vizsga

A feladat neve Elérhető max. pontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. szakmai jellegű szabad beszélgetés 20 pont 24 pont 90 ponttól
3. önálló beszédprodukció 20 pont
4. szituációs társalgás reália
? segítségével
20 pont
2. írott szakmai szöveg ismertetése
? magyar nyelven
10 pont 4 pont
5. beszédértés 20 pont 8 pont
6. olvasott szöveg értése 20 pont 8 pont
7. írásfeladat 20 pont 8 pont
8. nyelvismereti teszt 20 pont 0<
 

Fontos információk a szakmai felsőfokú (C1) nyelvvizsgáról

A gazdasági nyelvvizsga részei

  szóbeli írásbeli komplex
mindhárom szint beszédértés és
szóbeli vizsgarész
írásbeli vizsgarész írásbeli, beszédértés és
szóbeli vizsgarész
vizsgatípus elérhető
pontszám
a "megfelelt"
szint minimális
pontszáma
alapfok Szóbeli 70 42
Írásbeli 50 30
Komplex 120 72
középfok Szóbeli 90 54
Írásbeli 60 36
Komplex 150 90
felsőfok Szóbeli 90 54
Írásbeli 60 36
Komplex 150 90

Sikeres a vizsga akkor, ha az egyes részfeladatoknál szerzett pontok összege eléri az elérhető pontszám 60%-át, és az egyes készségeket mérő feladatok pontszámainak egyike sincs 40% alatt, kivéve a nyelvtani tesztet.

Komplex típusra való jelentkezés esetén, amennyiben a komplex típusú vizsga sikertelen, de az szóbeli vagy írásbeli típushoz tartozó vizsgarész(ek) összeredménye eléri a sikeres szintet, szóbeli vagy írásbeli típusú bizonyítvány állítható ki.

A több részvizsgából álló vizsgatípusok minden részét egy vizsgaidőszakban kell letenni, egyes vizsgarészek letétele alapesetben nem vihető át másik időszakra.

FELSŐFOK

Írásbeli
   
1. olvasott szöveg értése: 20 pont  60 perc

A vizsgázó kettő, összesen 5600-6000 n összterjedelmű célnyelvű szöveg alapján a szövegértést ellenőrző feladatokat old meg, felismerve az összefüggéseket, a fő- és részinformációkat, illetve a mögöttes jelentéseket.

2. szövegírás adott szituációban: 20 pont  50 perc

A vizsgázó az idegen nyelvű utasítás alapján 180-220 szó terjedelmű, a szakmára jellemző szöveget (levelet, feljegyzést, pályázatot, jelentést stb.) ír. Egy- vagy kétnyelvű nyomtatott általános szótár használható, amelyben kizárólag szavak és szócikkek szerepelnek (egyéb oktatói anyagokat, pl. mintaleveleket, nyelvtani magyarázatokat nem tartalmazhat).

3. magyar szöveg tömörítése célnyelven: 20 pont  60 perc

A vizsgázó 2500-3000 n hosszúságú magyar nyelvű, autentikus szakmai szöveg tartalmáról kb. 200 szó terjedelmű célnyelvű szöveget készít, melyben közvetíti a tartalom lényeges elemeit, és követi az eredeti szöveg műfaját, stílusát. Egy- vagy kétnyelvű nyomtatott általános szótár használható, amelyben kizárólag szavak és szócikkek szerepelnek (egyéb oktatói anyagokat, pl. mintaleveleket, nyelvtani magyarázatokat nem tartalmazhat).

Az írásbeli részvizsga összideje 3 óra.

Írásbeli típus esetén összesen 60 pont szerezhető.

Beszédértés  
Hallott szöveg értése 20 pont 40 perc

A vizsgázó 6-7 perc összterjedelmű, 2 autentikus idegen nyelvű szakmai szöveg hangfelvételét hallgatja meg kétszer. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a válaszokat a megoldólapra írja.

Szóbeli
1. prezentáció: 20 pont

A vizsgázó két témakör közül választ, és legfeljebb 5 perces felépített előadásban kifejti a választott szakmai témát.

2. dokumentum értelmezése: 20 pont

A vizsgázó hiteles szakmai dokumentumo(ka)t (grafikont, táblázatot, ábrát) értelmez önállóan és helyez tágabb szakmai összefüggésbe. Az értelmezés során szakmai beszélgetés keretében válaszol a vizsgáztató kérdéseire is.

3. szakmai tárgyalás: 20 pont

A vizsgázó a feladatlapon célnyelven megadott tárgyalási szituációt oldja meg a vizsgáztatóval folytatott szakmai párbeszédben.

4. írott szakmai szöveg ismertetése magyar nyelven: 10 pont

A vizsgázó 800-1000 n terjedelmű célnyelvű szakmai szöveg tartalmát fordítja le magyar nyelvre.

A szóbeli részvizsga ideje 30 perc, felkészülési idő 30 perc.

Szóbeli típus esetén összesen 90 pont szerezhető.

Komplex típus esetén összesen 150 pont szerezhető.

Tudnivalók a szóbeli részvizsgáról

 szóbeli vizsgán semmiféle segédeszköz nem használható.

A vizsgafeladatok kézhez vétele után megfelelő felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Magára a vizsgafeladatra semmit nem szabad ráírni, az esetleges jegyzetekre egy erre a célra kapott külön papírlap használható. A vizsga befejeztével a vizsgafeladatot, valamint a jegyzeteket le kell adni a vizsgáztatónak.

A szóbeli részfeladatok részletes leírását a tájékoztató füzet tartalmazza.

Sikeres a vizsga, ha:

Felsőfokú (C1) vizsga

Szóbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. pontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. prezentáció 20 pont 24 pont 54 ponttól
2. dokumentum értelmezése 20 pont
3. szakmai (üzleti) tárgyalás 20 pont
4. írott szakmai szöveg ismertetése
 magyar nyelven
10 pont 4 pont
5. beszédértés 20 pont 8 pont

Írásbeli vizsga

A feladat neve Elérhető max. pontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. olvasott szöveg értése 20 pont 8 pont 36 ponttól
2. szövegírás adott szituációban 20 pont 8 pont
3. magyar szöveg tömörítése
 célnyelven
20 pont 8 pont

Komplex vizsga

A feladat neve Elérhető max. pontszám 40%-os minimumküszöb Sikeres
60%-tól
1. prezentáció 20 pont 24 pont 90 ponttól
2. dokumentum értelmezése 20 pont
3. szakmai (üzleti) tárgyalás 20 pont
4. írott szakmai szöveg ismertetése
 magyar nyelven
10 pont 4 pont
5. beszédértés 20 pont 8 pont
6. olvasott szöveg értése 20 pont 8 pont
7. szövegírás adott szituációban 20 pont 8 pont
8. magyar szöveg tömörítése
célnyelven
20 pont 8 pont

Kérjük, kattintson az alábbi három link valamelyikére aszerint, hogy mely szaknyelvi vizsgarendszer mintafeladatait szeretné letölteni. A megjelenő táblázatokban az adott szaknyelvi vizsgarendszerben akkreditált nyelvek és a három szint (alapfok (B1), középfok (B2) és felsőfok (C1)) szerint kereshet az adott szintnek megfelelő vizsgafeladatok között.
Az új mintafeladatok feltöltése folyamatosan történik. 

Vizsgaszabályzat

A Vizsgaközpont által kiadott vizsgaszabályzat a linkre kattintva letölthető. A vizsgán való részvétel feltétele a szabályzatban foglaltak tudomásul vétele és elfogadása.

Egyéb tudnivalók a BGE vizsgáról

Jelentkezés a vizsgára

Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!

Segíthetek?