BME nyelvvizsga

A BME vizsgáról

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézete által kifejlesztett BME általános, kétnyelvű vizsgarendszerében alapfokú (B1), középfokú (B2) és felsőfokú (C1) vizsgákat lehet tenni angol, francia, holland, német, olasz, orosz és spanyol nyelvekből. 
Mindhárom szinten lehet szóbeli, írásbeli valamint komplex (szóbeli és írásbeli) típusú vizsgára jelentkezni, tehát a részvizsgák külön is letehetők és bármikor ismételhetők. Ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezik, de csak az egyik részvizsgája sikerül, a sikeres részvizsgáról megkapja a bizonyítványt, így egy következő alkalommal már csak a korábban sikertelen részvizsgát kell megismételni. A külön megszerzett szóbeli és írásbeli bizonyítvány együtt komplexnek számít, függetlenül a megszerzésük között eltel időtől.
Lehetőség van arra is, hogy a vizsgázók honosító, egynyelvű és kétnyelvűsítő kiegészítő vizsgát tegyenek. A kétnyelvűsítő kiegészítő vizsga alapfokon egy szövegértési feladatot, középfokon egy idegen nyelvű szöveg magyarra fordítását, felsőfokon pedig egy magyar nyelvű szöveg idegen nyelvű tartalmi összefoglalását jelenti.

Kinek ajánljuk?

Aki szeretne olyan államilag elismert kétnyelvű, általános vagy műszaki/gazdasági szaknyelvi nyelvvizsgát szerezni, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő.

Fontos változások

1. 2016 novembertől minden vizsgarendszerünkben könnyebb lesz komplex nyelvvizsgát szerezni!

Komplex nyelvvizsgára jelentkezés esetén az egyik részvizsgához (pl. szóbeli) tartozó készségeken elért eredmények kompenzálhatják a másik részvizsgához (pl. írásbeli) tartozó készségeken elért eredményeket. Példa:

Részvizsga

Készségek

Vizsgázói 
eredmény

Kimenet

Eddig

2016. novembertől

Írásbeli

Olvasáskészség

57%

sikertelen írásbeli részvizsga

 sikeres komplex vizsga

Íráskészség

57%

Szóbeli

Beszédkészség

63%

sikeres szóbeli részvizsga

Beszédértés

63%

 

Mivel a fenti példában összesítésben a vizsgázó komplex nyelvvizsga eredménye 60%, ezért komplex vizsgája annak ellenére is sikeres, hogy az egyik részvizsgán (írásbeli) nem érte el a 60%-ot.

A készségenként elérendő 40% nem változik.

Komplex vizsga esetén továbbra is kiállítható bizonyítvány részvizsgánként (szóbeli ill. írásbeli típusú bizonyítvány) abban az esetben, ha összteljesítményed a négy készségen ugyan nem éri el a 60%-ot, de az egyik részvizsgán igen. 

2. Miért frissebbek általános nyelvvizsgáink? Mert

  • mindhárom szinten (B1, B2, C1)
    • a beszédértés 2. feladatát, ahol állításokról kellett eldönteni, hogy igazak-e vagy hamisak, lecseréltük háromopciós feleletválasztós feladattípusra
    • az íráskészséget az eddigi egy helyett immár két feladattal mérjük
    • a kétnyelvű B1 általános vizsgán két újtípusú olvasáskészség és közvetítés feladat szerepel 

3. Miért modernebbek gazdasági és műszaki nyelvvizsgáink? Mert mindhárom szinten (B1, B2, C1)

  • egynyelvűvé tettük a vizsgát, azaz nincs több közvetítési-fordítási feladat
  • csupán egy nyelvtani feladatot kell megoldani
  • a nyelvtani feladat megoldásához is használható szótár

4. Vizsgapontszám változás

Mind a négy vizsgarendszerünkben (általános egynyelvű, általános kétnyelvű, gazdasági, műszaki) mindhárom szinten a beszédkészség értékelésére adható maximális vizsgapontszám 40 lesz.

A vizsga lebonyolítása

Megjelenés a vizsgán

A csoportos vizsgák (írásbeli és magnóhallgatás) esetén a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel, a szóbeli vizsga előtt 15 perccel korábban kell a kiértesítésben szereplő helyszínen megjelenni.

A vizsga folyamán

A vizsga megkezdése előtt arcképes igazolvány alapján ellenőrzik a vizsgázó személyazonosságát.
A vizsgateremben a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni, ezért időmérés céljára érdemes karórát vinni.
Az írásbeli nyelvvizsgákon több feladat megoldásához szótár használható. Minden más, nem megengedett eszköz használata azonnali felfüggesztéssel jár. A nyelvvizsgán használni kívánt írószerről és egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótárról a vizsgázó saját maga gondoskodik.
A vizsga végén minden feladatlapot és megoldólapot le kell adni, mivel a vizsgateremből semmilyen vizsgaanyag nem vihető ki. Ellenkező esetben a vizsga felfüggesztésre kerül

A vizsga után

A vizsgázó a dolgozatát az eredményközlést követően előre megadott időpontra bejelentkezve tekintheti meg, a megtekintés 30 perces időtartama alatt saját megoldásairól jegyzetet készíthet. 
A dolgozatokat az előre rögzített időpontban kizárólag a vizsgázó tekintheti meg, kísérő konzultációs célból sem lehet vele.
Amennyiben a vizsgázó a vizsgát követő megtekintést elmulasztja, a vizsgaeseménytől számított 1 éven belül kaphat erre újabb lehetőséget, de csak az egyes vizsgaidőszakok megtekintési napjain.

A vizsgaeredmények közlése

A vizsgaeredmények az adott nyelv csoportos vizsgáját követő 16. munkanapon 17 órától a vizsgaközpont illetve az adott vizsgahely honlapján tekinthetők meg, egyéni kódszám alapján.
A vizsgaeredményekről telefonon nem lehet felvilágosítást kapni, személyesen a személyazonosság igazolása után az ügyfélszolgálaton lehet érdeklődni. A vizsga eredményéről külön kérelemre a bizonyítvány kiállításáig térítés ellenében igazolás kérhető a vizsgaközponttól.

A bizonyítvány

A vizsgázó a bizonyítványt a mindenkori OM rendelet által szabályozott időtartam betartásával – jelenleg 60 napon belül – postai úton kapja meg. Sikertelen kézbesítés esetén a bizonyítvány személyesen vagy meghatalmazással a Vizsgaközpont Koordinációs Irodájában vehető át.
Az át nem vett bizonyítványokat a Vizsgaközpont 1 évig tárolja, ennek eltelte után a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központba küldi.

Jogorvoslat

Fellebbezni írásban, csak jogszabálysértés vagy számszaki hiba esetén, az eredmény közzétételétől számított 15 napon belül lehet.
Minden más esetben felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a vizsgázó, kitöltött formanyomtatványon a különeljárási díj befizetésével a BME Nyelvvizsgaközpont Koordinációs Irodájában az eredmény közzétételétől számított 15 napon belül.

Tudnivalók az alapfokú vizsgáról

Általános egynyelvű vizsga B1 (alapfok)

B1 Mért készség Feladattípus, szövegtípus Itemek száma Pontszám feladatonként Pontszám
készsé-
genként
Teljesítési
minimum
40%
A vizsga
sikeres
60%-tól
Szótár-
használat
Idő
Szóbeli részvizsga Beszédkészség párbeszéd
(társalgás) egy témáról kérdések alapján
5-6 kérdés 40 pont 40 pont 16 pont 48 pont nem kb. 15 perc
rövid önálló
témakifejtés, ill. beszélgetés (kérdések) képi stimulus alapján
két téma közül választ
párbeszéd
célnyelven leírt szituációs feladat alapján,
egy szituáció
Beszédértés jegyzetkészítés 10 item 20 pont 40 pont 16 pont kb 25 perc
háromopciós
választás
10 item 20 pont
Írásbeli részvizsga Íráskészség magánlevél (e-
mail)
4 szempont 15 pont 30 pont 12 pont 36 pont igen 105 perc
internetes
bejegyzés
4 szempont 15 pont
Olvasáskészség szituációk és
szövegek párosítása
5 item 10 pont 30 pont 12 pont
kérdésekre válaszadás 10 item 20 pont

Általános kétnyelvű vizsga B1 (alapfok)

B1 Mért készség Feladattípus, szövegtípus Itemek száma Pontszám feladatonként Pontszám
készsé-
genként
Teljesítési
minimum
40%
A vizsga
sikeres
60%-tól
Szótár-
használat
Idő
Szóbeli részvizsga Beszédkészség párbeszéd (társalgás) egy
témáról kérdések alapján
5-6 kérdés 40 pont 40 pont 16 pont 48 pont nem kb. 15 perc
rövid önálló témakifejtés, ill. beszélgetés (kérdések) képi stimulus alapján két téma közül választ
párbeszéd célnyelven leírt szituációs feladat alapján, egy szituáció
Beszédértés jegyzetkészítés 10 item 20 pont 40 pont 16 pont kb 25 perc
háromopciós választás 10 item 20 pont
Írásbeli részvizsga Írás-
készség
magánlevél (e-mail) 4 szempont 15 pont 30 pont 12 pont 57 pont igen 125 perc
internetes bejegyzés 4 szempont 15 pont
Olvasáskészség szituációk és szövegek párosítása 5 item 10 pont 30 pont 12 pont
kérdésekre válaszadás 10 item 20 pont
Közvetítés idegen nyelvű hirdetés elemeinek közvetítése magyar nyelvű e-mail keretben (60-80) 5 item 10 pont 20 pont 8 pont
idegen nyelvű
instrukció/brossúra közvetítése magyar nyelven (80-90 szó)
5 item 10 pont
Nyelv- ismeret lyukas szöveg kiegészítése menüből 15 item 15 pont 15 pont - nem 20 perc

 

Tudnivalók a középfokú vizsgáról

Általános egynyelvű vizsga B2 (középfok)

B2 Mért készség Feladattípus, szövegtípus Itemek
száma
Pontszám feladatonként Pontszám készségenként Teljesítési
minimum
40%
A vizsga sikeres
60%-tól
Szótár-
használat
Idő
Szóbeli részvizsga Beszédkészség személyes beszélgetés egy témáról kérdések alapján 6-7 kérdés 60 pont 60 / 1,5 = 40 pont 16 pont 48 pont nem kb. 15 perc
önálló témakifejtés (monológ) képi stimulus alapján, amelyet kérdés/kérdések zár(hat)nak le két téma közül választ
párbeszéd célnyelven leírt szituációs
feladat alapján
egy szituáció
Beszédértés jegyzetkészítés 10 item 20 pont 40 pont 16 pont kb. 25 perc
háromopciós feleletválasztás 10 item 20 pont
Írásbeli részvizsga Íráskészség magánlevél (e-mail) 4 szempont 20 pont 40 pont 16 pont 48 pont igen 150 perc
internetes fórumhozzászólás 4 szempont 20 pont
Olvasáskészség kiemelt szöveg- részek/címek hozzárendelése szöveg(ek)hez újságcikk, híranyag, riport, beszámoló, kommentár, tudósítás, történet 5 item 10 pont 40 pont 16 pont
kérdésekre válaszadás 10 item 20 pont
lyukas szöveg kiegészítése menüből 10 item 10 pont

Általános kétnyelvű vizsga B2 (középfok)

B2 Mért készség Feladattípus, szövegtípus Itemek száma Pontszám feladatonként Pontszám készségenként Teljesítési minimum
40%
A
vizsga sikeres
60%-
tól
Szótár-
használat
Idő
Szóbeli részvizsga Beszédkészség személyes beszélgetés egy témáról
kérdések alapján
6-7 kérdés 60 pont 60 / 1,5 = 40 pont 16 pont 48 pont nem kb. 15 perc
önálló témakifejtés (monológ) képi
stimulus alapján, amelyet kérdés/kérdések zár(hat)nak le
két téma közül választ
párbeszéd célnyelven leírt szituációs
feladat alapján
egy szituáció
Beszédértés jegyzetkészítés 10 item 20 pont 40 pont 16 pont kb. 25 perc
háromopciós feleletválasztás 10 item 20 pont
Írásbeli részvizsga Íráskészség magánlevél (e-mail) 4 szempont 20 pont 40 pont 16 pont 75 pont igen 180 perc
internetes fórumhozzászólás 4 szempont 20 pont
Olvasáskészség kiemelt szöveg- részek/címek hozzárendelése szöveg(ek)hez újságcikk, híranyag, riport, beszámoló, kommentár, tudósítás, történet 5 item 10 pont 30 pont 12 pont
kérdésekre
válaszadás
10 item 20 pont
Közvetítés fordítás idegen nyelvről magyarra - 30 pont 30 pont 12 pont
Nyelvismeret lyukas szöveg
kiegészítése adott egységgel
20 item 10 pont 25 pont - nem 45 perc
feleletválasztós
tesztfeladatok
30 item 15 pont

 

Tudnivalók a felsőfokú vizsgáról

Általános egynyelvű vizsga C1 (felsőfok)

C1 Mért készség Feladattípus, szövegtípus Itemek száma Pontszám feladatonként Pontszám készségenként Teljesítési
minimum
40%
A vizsga sikeres
60%-tól
Szótár-
használat
Idő
Szóbeli részvizsga Beszédkészség személyes beszélgetés egy témáról kérdések alapján 6 – 8 kérdés 60 pont 60/1,5=40 pont 16 pont 48 pont nem kb. 20 perc
önálló témakifejtés, monológ képi stimulus alapján, amelyet kér- dés/kérdések zárnak le két téma közül választ
párbeszéd célnyelven leírt szituációs feladat alapján egy szituáció
Beszédértés jegyzetkészítés előadás, interjú, beszámoló, tudósítás, kommentár 10 item 20 pont 40 pont 16 pont kb. 45 perc
háromopciós többszörös választás 10 item 20 pont
Írásbeli részvizsga Íráskészség fogalmazás / esszéírás 4 szempont 25 pont 40 pont 16 pont 48 pont igen 170 perc
hivatalos levél (e-mail) 4 szempont 15 pont
Olvasáskészség hiányos szöveg
kiegészítése VAGY címek és szövegrészek párosítása
újságcikk, riport, beszámoló, kommentár 10 item 10 pont 40 pont 16 pont
kérdésekre válaszadás 10 item 20 pont
lyukas szöveg
önálló kiegészítése
10 item 10 pont

Általános kétnyelvű vizsga C1 (felsőfok)

C1 Mért készség Feladattípus, szövegtípus Itemek száma Pontszám feladatonként Pontszám készségenként Teljesítési
minimum
40%
A vizsga sikeres
60%-tól
Szótárhasználat Idő
Szóbeli részvizsga Beszédkészség személyes beszélgetés egy témáról kérdések alapján 6-8 kérdés 60 pont 60/1,5=40 pont 16 pont 48 pont nem kb. 20 perc
önálló témakifejtés, monológ képi stimulus alapján, amelyet kérdés/kérdések zárnak le két téma közül választ
párbeszéd célnyelven leírt szituációs feladat alapján egy szituáció
Beszédértés jegyzetkészítés előadás, interjú, beszámoló, tudósítás, kommentár 10 item 20 pont 40 pont 16 pont kb. 45 perc
háromopciós többszörös választás 10 item 20 pont
Írásbeli részvizsga Íráskészség fogalmazás / esszéírás 4 szempont 25 pont 40 pont 16 pont 84 pont igen 200 perc
hivatalos levél (e-mail) 4 szempont 15 pont
Olvasáskészség hiányos szöveg kiegészítése VAGY
címek és szövegrészek párosítása
újságcikk, riport, beszámoló, kommentár 10 item 20 pont 40 pont 16 pont
kérdésekre válaszadás 10 item 20 pont
Közvetítés magyar szöveg összefogl. idegen
nyelven
5 szempont 30 pont 30 pont 12 pont
Nyelvismeret feleletválasztós tesztfeladatok 10 item 10 pont 30 pont -- nem 40 perc
lyukas szöveg önálló kiegészítése 10 item 15 pont
lyukas szöveg kiegészítése menüből 5 item 5 pont

 

Mintafeladatok

Mintafeladatok letöltése ide kattintva.

Vizsgaszabályzat

A jelentkezés és a vizsgán való részvétel feltétele a Vizsgaszabályzatban foglaltak elfogadása és tudomásulvétele.

A Vizsgaszabályzat ide kattintva letölthető.

További információk

További információk a vizsgaközpont honlapján olvashatók.

Vizsgaidőpontok

Helyszín Nyelvvizsga Nyelv Vizsga szintje Jelentkezési határidő Pótjelentkezési határidő Vizsga időpontja Szóbeli vizsga ára Írásbeli vizsga ára Komplex vizsga ára
Árak betöltése folyamtban...

Vizsgaszervező helyek a hálózatban

Kövess minket

Vélemények

"Nagyon meg vagyok elégedve a Katedra iskolával. Az Interneten, a honlapon megfelelő a tájékoztatás. Az e-mail címemre folyamatosan kapom az információkat.

"Azért a Katedrát választottam, mert a lakóhelyemhez közel, jól megközelithető helyen van és jó a hírneve. Valóban jók a tanárok, és az árak is.

"Azért választottam a Katedrát nyelvtanuláshoz, mert fejlődni szerettem volna, s a magántanárok nem feltétlen tudnak kifejezetten a TELC nyelvvizsgára felkészíteni.

"Jó tanárom volt, a rendelkezésre álló tananyag megfelelő volt, minden kérdésemre választ kaptam, mindenki nagyon segítőkész volt és szerettem a kis csapat tagjait, akikkel együtt tanultam.

"Azért választottam a Katedrát, mert hallottam, hogy nagyon jók az eredmények és a felkészülést támogató tanárok. Nagyon jó volt a csapat, az oktató és a tanfolyamszervező.

"A kis létszámú csoportokban könnyű a tanulás, és az óra pörgős, nem unatkozom, és tudunk beszélni. Szerintem a Katedra egy nagyon jó hely, ahol még a tanulás is élvezetes és sose unalmas.

Nagyon meg voltam elégedve mindennel, az időbeosztással, a rugalmassággal és főként az oktatás színvonalával. Két tanárt ismertem meg, mindketten nagyon felkészültek és kiváló pedagógusok.

"Az én véleményem a Katedra iskoláról abszolút pozitív. Nagyon szeretek ide járni tanulni, a csoport fantasztikus, nagyon jól érzem magam minden alkalommal.

„Minden ember számára fontos lehet az idegen nyelv tanulása. Úgy érzem a Katedra Nyelviskolában kitűnő munka folyik. A légkör barátságos, a tanárok jól képzettek.

"A saját tempónkban haladhatunk a tanulmányainkban. 4 hónap alatt többet tanultam, mint a középiskolában. "